Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase
02. juni 2020

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase – Forretningsbetingelser for virksomhedsrådgivere 


1. Generelt

Med mindre andet er skriftligt aftalt med os, gælder nedenstående forretningsbetingelser for enhver aftale med Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps om optagelse/annoncering af virksomhedsprofiler på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase www.dvrdb.dk.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase forbeholder sig ret til at ændre de generelle regler og betingelser, der gælder for brug af databasen samt forretningsbetingelserne i øvrigt uden varsel og med virkning for løbende og allerede indgåede aftaler. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

2. Indgåelse af aftale

Når du som kunde har oprettet en eller flere virksomhedsprofiler på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase og givet accept på, at profilen eller profilerne kan offentliggøres på www.dvrdb.dk, har du accepteret disse forretningsbetingelser og indgået en aftale med Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase udarbejder og sender derefter en ordrebekræftelse samt en faktura på e-mail.

Du er senest 8 dage fra modtagelsen af ordrebekræftelse og faktura forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen samt give os besked om eventuelle fejl eller mangler. I modsat fald anses ordrebekræftelsen som godkendt og dermed bestemmende for handelen.

Profilen eller profilerne aktiveres på www.dvrdb.dk, når Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase har modtaget den tilhørende fulde betaling/købesum.

Levering betragtes som værende sket i det øjeblik, virksomhedsprofilen eller -profilerne er aktiveret og dermed offentlig tilgængelig i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase på www.dvrdb.dk.

3. Ansvar som kunde

Som kunde er du ansvarlig for lovligheden af den information, der fremgår af virksomhedsprofil-annoncen, herunder annoncens tekstmæssige indhold. Du er endvidere ansvarlig for, at annoncen og markedsføringen ikke krænker tredjemands rettigheder eller i øvrigt er anstødelig eller krænkende.

Som kunde skal du ligeledes holde Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase skadesløs for ethvert tab (herunder erstatninger, licensbetalinger, bøder og advokatomkostninger), som Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase måtte lide som følge af din annoncering eller din eventuelle misligholdelse af aftalen med Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase kan samtidig og uden varsel fjerne din annoncering ved evt. mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase vil om nødvendigt forbeholde sig ret til at videregive oplysninger til myndighederne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase forbeholder sig i øvrigt ret til stikprøvevis at kontrollere rigtigheden de informationer, der fremgår af virksomhedsprofil-annoncerne.

4. Rettigheder

Til hver eneste virksomhedsprofil-annonce hører en eller flere kundeudtalelser, hvor en kunde udtaler sig om den virksomhed, der er omtalt i profilannoncen. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase forbeholder sig ret til at anvende alle sådanne kundereferenceudtalelser i anonymiseret form (d.v.s. uden at virksomheden i profilannoncen, kundens virksomhedsnavn eller den udtalende persons navn nævnes) i Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases generelle markedsføring.

Alle rettigheder til annoncer og annoncemateriale, herunder kildekoder, grafisk fremstilling, tekst, billeder, data mv., der helt eller delvist er fremstillet af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, herunder med bistand fra Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases samarbejdspartnere, eller af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase i samarbejde med dig og din virksomhed, tilhører Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.

5. Pris, fakturering og betaling

Den pris/købesum, du har set og accepteret for den første annonceringsperiode, fremgår også af den tilsendte faktura. Prisen for efterfølgende annonceringsperioder fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms, med mindre andet er anført.

Fakturering sker umiddelbart efter indgåelse af aftalen. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase fremsender fakturaer på e-mail og anvender ikke fysiske fakturaer.

Hvor intet andet er anført, skal ordren betales ved indgåelse af aftalen. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps betalingsbetingelser vil være angivet på fakturaen og vil normalt være 8 dage fra fakturadato. Virksomhedsprofil-annoncen eller –annoncerne aktiveres først på det tidspunkt, hvor den fulde købesum er modtaget af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.

Ved betaling med betalingskort trækkes beløbet fra den konto, du anvender, med omgående virkning og betaling er dermed registreret som modtaget hos Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase.

Ved forsinket betaling er Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase berettiget til at beregne rente i henhold til renteloven fra sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er ved forsinket betaling også berettiget til at opkræve rykkergebyrer og øvrige inddrivelsesomkostninger samt til at ophæve aftalen helt eller delvist uden kompensation.

Du er som kunde ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, der ikke er skriftligt anerkendt af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er berettiget til enhver tid at foretage regulering af priserne i den gældende prisliste uden varsel og med virkning for eksisterende og nye produkter.

6. Fortrydelsesret

Meddeler du Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps skriftligt eller pr. e-mail at du har fortrudt dit køb inden 8 dage efter fremsendelse af ordrebekræftelsen, sender Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase en kreditnota pr. e-mail samt tilbagebetaler en eventuel allerede indbetalt købesum.

7. Indtastning, korrektur og rettelser

Som kunde er du selv til enhver tid ansvarlig for at indtaste og indlægge virksomhedsprofil-annoncer samt eventuelle rettelser og ændringer i overensstemmelse med de gældende anvisninger på www.dvrdb.dk.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er berettiget til at opkræve et gebyr som følge af rettelser/ændringer.

8. Reklamation

Da du som kunde selv til enhver tid kan indtaste og indlægge virksomhedsprofil-annoncer samt foretage eventuelle rettelser og ændringer, er reklamationer ikke relevante og derfor ikke mulige.

9. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase’s ændringsret

Som en konsekvens af den teknologiske udvikling forbeholder Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase sig ret til uden varsel at foretage ændringer i produkterne, f.eks. virksomhedsprofil-annoncens layout, placering, størrelse, skrifttype eller format eller f.eks. den generelle søgestruktur, kompetenceområder mv., der af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase skønnes nødvendige eller hensigtsmæssige, såfremt dette sker uden ulempe for dig som kunde. Sådanne ændringer berettiger ikke til krav på erstatning eller tilbagebetaling af prisen for annonceringen, hverken helt eller delvis.

10. Aftalens løbetid og opsigelse

Den første annonceringsperiode er uopsigelig, forstået på den måde at du til enhver tid kan ændre, inaktivere og gen-aktivere den pågældende virksomhedsprofil-annonce inden for annonceringsperiode. Ved udløbet af annonceringsperioden inaktiveres annoncen automatisk.

Kort før udløbet af annonceringsperioden modtager du en påmindelse fra Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase med mulighed for at forny annoncen i endnu en periode. Vælger du at acceptere en fornyelse annoncen, indgår du atter en aftale med Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps efter de forretningsbetingelser, som er gældende på fornyelsestidspunktet.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase kan opsige aftalen helt eller delvist med 30 dages varsel. Som kunde har du ikke krav på erstatning eller tilbagebetaling af prisen for annonceringen, hverken helt eller delvis.

Du har som kunde mulighed for at opsige din aftale, d.v.s. inaktivere eller slette en virksomhedsprofil-annonce i løbet af annonceringsperioden. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase refunderer dog ikke hverken helt eller delvist den betalte pris, idet du til enhver tid har mulighed for at aktivere en inaktiv virksomhedsprofil eller ændre i den.

11. Sikkerhed ved betaling

De kontooplysninger, du indtaster ved betaling med betalingskort, bliver sendt direkte til PBS på en krypteret form, som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer disse oplysningerne.

12. Datatilgængelighed

Du har altid selv mulighed for efter log ind at se, hvilke oplysninger Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase opbevarer om dig og din virksomhedsprofil eller -profiler.

13. Videregivelse af informationer

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase videregiver ikke informationer til tredjepart. De data, du opgiver, når du er kunde hos Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

14. Cookies

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase forbeholder sig ret til at  bruge de såkaldte cookies. En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer. Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer.

Brugen af cookies forudsætter, at din browser kan håndtere cookies samt at du ikke har slået brugen af dem fra. Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du risikere, at visse dele af Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase ikke fungerer korrekt.

15. Logning og statistik

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase anvender log-statistik. Et statistiksystem opsamler og gemmer information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet, de benytter, mm. Hos Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase anvendes log-statistik alene med det formål at give et samlet billede af brugen af www.dvrdb.dk, hvor mange, der bruger systemet, hvad der søges på, besøgsmønstrene mv og deres udvikling over tid. Det samlede billede bruges bl.a. til markedsføringsformål samt for at kunne optimere websitet, dets funktioner og dets brugervenlighed.

16. Driftsforstyrrelser

Strejke, lock-out, energi- og råstofmangel, trafikforstyrrelser, offentlige dekreter hos Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps og/eller hos Dansk Virksomhedsrådgiverdatabases leverandører fritager Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps for enhver leveringsforpligtelse, så længe hindringen varer og i det omfang, denne har betydning for den indgåede aftale. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med forhindringen, såsom erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tabt arbejdsløn, dagbøder o.s.v.

17. Force majeure

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af enhver art, der skyldes indgribende forstyrrelser, over hvilke Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps ikke er herre, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, strejke, lock-outs, blokade, indgreb fra staten, usædvanlige naturbegivenheder o.s.v.

18. Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav mod Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps er begrænset til dit direkte tab og kan ikke overstige fakturabeløbet for den foretagne leverance - uanset årsag eller karakter. Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase aps er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, avancetab eller andet indirekte eller afledt tab.

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase påtager sig intet ansvar for den kommercielle effekt af virksomhedsprofilerne/annoncerne.

19. Overdragelse af rettigheder og pligter

Dansk Virksomhedsrådgiverdatabase er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forbindelse med denne aftale til andre selskaber.

20. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af din annonce eller disse forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København. Hvis Sø- og Handelsretten ikke har kompetence til at afgøre sagen, skal det ske ved Københavns Byret.